Дари

НАББ е организация, която съществува единствено благодарение на ентусиазъм, желание и доброволни дарения. Когато дарявате средства на НАББ, подпомагате финансово реализацията на нашите мисия, цели и дейности, насочени само към разпространение на информация за правилното и безопасно ергономично бебеносене. Така стигаме до повече семейства.

Ако желаете да подкрепите каузата ни, можете да дарите средства по банковата сметка на Национална асоциация на бебеносещите в България:
BG80STSA93000025270933
Банка ДСК

или чрез PayPal.


При дарение получавате данъчни облекчения:

Данъчни облекчения за юридически лица: Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане – Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица: Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. “л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.